<ol id="7727f"><output id="7727f"></output></ol>
<track id="7727f"><menu id="7727f"></menu></track>

   <legend id="7727f"></legend>

   1. <acronym id="7727f"><blockquote id="7727f"></blockquote></acronym>
    <legend id="7727f"><i id="7727f"></i></legend>
    1. <span id="7727f"><sup id="7727f"></sup></span>
     <track id="7727f"><i id="7727f"></i></track>

     <acronym id="7727f"><blockquote id="7727f"></blockquote></acronym>
     
     

     <legend id="7727f"><li id="7727f"><dfn id="7727f"></dfn></li></legend>

     1. <span id="7727f"></span>
     2. <legend id="7727f"></legend>

       ?i vào GONGYOU

       tìm ki?m s?n ph?m

       • T? khóa:
       • Phan lo?i:
       Gi?i thi?u GONGYOU
       T?p ?oàn GONGYOU, n?m ? thành ph? ven bi?n ??p t?i Trung Qu?c ---- v??n khoa h?c k? thu?t GONGYOU TP.Uy H?i. Nó g?n núi và bi?n, phong c?nh ??p, giao th?ng thu?n ti?n, nhan tài ??ng ?úc.C?ng ty chúng t?i có m??i hai c?ng ty chi nhánh, có m?t doanh nghi?p liên doanh Trung – Hàn, m?t c?ng ty T? Xuyên ?? phát tri?n t?i mi?n Tay, c?ng ty TNHH C?ng H?u á Chau (Uy H?i) là m?t trong nh?ng ph?n quan tr?ng c?a t?p ?oàn C?ng H?u.Cty C?ng H?u á Chau ?? ???c ??a lên th? tr??ng ch?ng khoán ??c, cty là m?t doanh nghi?p niêm y?t duy nh?t hi?n nay trong ngành c?ng nghi?p máy ch? bi?n g?.

       T?p ?oàn GONGYOU thành l?p vào n?m 1958, hi?n nay, di?n tích chi?m ??t là 140m2, ng??i làm h?n 2000 ng??i.Cty là m?t c? s? ch? t?o máy móc ch? bi?n g? l?n nh?t và có ch?ng lo?i nhi?u nh?t.Các s?n ph?m c?a c?ng ty kh?ng ch? ???c bán ch?y trên toàn qu?c, mà còn xu?t kh?u sang h?n 100 qu?c gia và khu v?c, kh?p ng? ??i chau trên th? gi?i, ?? ???c s? ?ng h? c?a ng??i s? d?ng r?t nhi?u.

       T?p ?oàn GONGYOU ?? d?n ??u ?? th?ng qua s? ch?ng nh?n c?a h? th?ng ch?t l??ng qu?c t? ISO 9001, là doanh nghi?p minh tinh, là doanh nghi?p tiên ti?n trong phong trào ch?t l??ng Trung Qu?c, là c?ng ty c?a “10 Th??ng hi?u n?i ti?ng nh?t t?i Trung Qu?c”và “Doanh nghi?p ?áng tin c?y c?p AAA”và doanh nghi?p gi? h?p ??ng ?áng tin c?y, các thi?t b? gia c?ng g? v?i nh?n hi?u GONGYOU là s?n ph?m n?i ti?ng t?i Trung Qu?c.

       T?p ?oàn GONGYOU s? ti?p t?c phát tri?n theo tiêu chu?n qu?c t?, và cung c?p d?ch v? hi?u qu? và kh?ng lo cho khách hàng trong n??c và n??c ngoài.

       Ch? t?ch qu?n tr? c?a t?p ?oàn C?ng H?u ??ng Diên V?, nhan d?p k? ni?m 50 n?m c?a nhà máy ???c xay d?ng, ?ng hy v?ng h?p tác thi?n chí v?i b?n bè t? các vòng tròn khác nhau trong và ngoài n??c, cùng xay d?ng m?t t??ng lai t?t h?n.

       quê h??ng|?i vào GONGYOU|Tri?n l?m s?n ph?m|D?ch v? và h? tr?|Liên h?Copyright © 2009-2010 工友集團版權所有
       日韩AV无码一区二区三区不卡毛片_久久久久国产精品电影_精品国产一区二区三区久久狼_国内精品无码一区二区
       <ol id="7727f"><output id="7727f"></output></ol>
       <track id="7727f"><menu id="7727f"></menu></track>

        <legend id="7727f"></legend>

        1. <acronym id="7727f"><blockquote id="7727f"></blockquote></acronym>
         <legend id="7727f"><i id="7727f"></i></legend>
         1. <span id="7727f"><sup id="7727f"></sup></span>
          <track id="7727f"><i id="7727f"></i></track>

          <acronym id="7727f"><blockquote id="7727f"></blockquote></acronym>
          
          

          <legend id="7727f"><li id="7727f"><dfn id="7727f"></dfn></li></legend>

          1. <span id="7727f"></span>
          2. <legend id="7727f"></legend>