<ol id="7727f"><output id="7727f"></output></ol>
<track id="7727f"><menu id="7727f"></menu></track>

   <legend id="7727f"></legend>

   1. <acronym id="7727f"><blockquote id="7727f"></blockquote></acronym>
    <legend id="7727f"><i id="7727f"></i></legend>
    1. <span id="7727f"><sup id="7727f"></sup></span>
     <track id="7727f"><i id="7727f"></i></track>

     <acronym id="7727f"><blockquote id="7727f"></blockquote></acronym>
     
     

     <legend id="7727f"><li id="7727f"><dfn id="7727f"></dfn></li></legend>

     1. <span id="7727f"></span>
     2. <legend id="7727f"></legend>

       ?i vào GONGYOU

       tìm ki?m s?n ph?m

       • T? khóa:
       • Phan lo?i:
       Vinh quang c?a GONGYOU
       Khác Honors:

       1,2003 n?m c?a ng??i lao ??ng c?ng nghi?p và th??ng m?i chính c?a t?p ?oàn là t?nh S?n ??ng và t?nh S?n ??ng Hi?p h?i Doanh nghi?p tín d?ng nh? Th?-tái h?p ??ng tín d?ng doanh nghi?p
       2,2003 Tháng M??i M?t nhóm c?ng nhan ?? ???c th?c hi?n t?i Trung Qu?c nh? là ng??i ??u tiên hàng n?m "Made in China" Doanh nghi?p xu?t s?c qu?c gia
       3,2002 n?m trong tháng m??i hai Group ?? ???c t?ng th??ng ch?t l??ng c?ng nhan c?a Trung Qu?c nang cao v? Miles
       4,2002 n?m "c?ng nhan" th??ng hi?u woodworking máy móc thi?t b? ?? ???c th?a thu?n ?? vào c?a hàng "bán bu?n qu?c t?" h? th?ng bán bu?n
       5,2002 n?m trong tháng Chín ?? ???c Uy H?i Ch?t l??ng và giám sát k? thu?t nh? qu?n ly ch?t l??ng tiên ti?n ??n v?
       6,2002 n?m vào tháng Tám, "c?ng nhan" th??ng hi?u MJK6227 CNC Saw kích ho?t Máy móc ch? bi?n g? Trung Qu?c Lam nghi?p Hi?p h?i Máy móc chuyên ?y ban BLTTDS nh? th? k? hai m??i ngành c?ng nghi?p máy móc woodworking, "M??i cao, s?n ph?m c?ng ngh?"
       7,2002 n?m, s?n xu?t b?i các t?p ?oàn trong tháng hai c?a c?ng nhan, "c?ng nhan" th??ng hi?u ML202E woodworking planer-?a-m?c ?ích lo?i máy tính ?? bàn c?a Trung Qu?c Lam nghi?p Hi?p h?i Máy móc chuyên ?y ban máy móc ch? bi?n g? nh? th? k? XX, máy móc c?ng nghi?p c?a Trung Qu?c "Ten S?n ph?m Th??ng hi?u n?i ti?ng"
       8,2002 n?m vào tháng hai, "c?ng nhan" th??ng hi?u su?t th?p t? ?i?n b?t ??u c?m ?ng có ??ng c? ?? có ???c S?n ??ng xu?t nh?p c?nh ki?m tra và ki?m d?ch Gi?y phép do ch?t l??ng s?n ph?m xu?t kh?u
       9,2001 n?m "c?ng nhan" th??ng hi?u ML34 lo?t các ban nh?c c?a máy, ML lo?t máy tính ?? bàn ?a m?c ?ích woodworking máy móc, MX506 d?a trên máy Router woodworking, MB573, MB574-ki?u c?t jointer planer m?m long móng, MB104K, MB105K, MB106K-lo?i ??n m?t ch? bi?n g? Máy móc ch? bi?n g? bào áp l?c do ch?t l??ng nhà n??c giám sát, thanh tra và trung tam ki?m nghi?m phù h?p v?i tiêu chu?n qu?c gia
       10,2001 Ki?m tra và Ki?m d?ch Trung Qu?c ?? ???c trao ch?ng nh?n h? th?ng ch?t l??ng ISO9000 ??n v?
       11,2001 Miles ???c ?ánh giá ch?t l??ng c?a t?t c? các ??n v? Ngan hàng Trung Qu?c ch?t l??ng Demonstration
       12,2001 n?m vào tháng Chín do máy móc woodworking Trung Qu?c ?y ban nh? là m?t ??n v? tiên ti?n trong th? k? k? ti?p
       13,2001 hàng n?m s?n xu?t c?a c?ng nhan nhà máy ?i?n, máy móc, "c?ng nhan" th??ng hi?u ??ng c? ?i?n ???c ?ánh giá các t?nh Giang T?, th? tr??ng s?n ph?m n?i ti?ng
       14,2001 n?m trong tháng t? ???c s? d?ng trong các s?n ph?m máy móc woodworking trên c?ng nhan "" nh?n hi?u ?? ???c xác ??nh là Th??ng hi?u n?i ti?ng c?a S?n ??ng

       quê h??ng|?i vào GONGYOU|Tri?n l?m s?n ph?m|D?ch v? và h? tr?|Liên h?Copyright © 2009-2010 工友集團版權所有
       日韩AV无码一区二区三区不卡毛片_久久久久国产精品电影_精品国产一区二区三区久久狼_国内精品无码一区二区
       <ol id="7727f"><output id="7727f"></output></ol>
       <track id="7727f"><menu id="7727f"></menu></track>

        <legend id="7727f"></legend>

        1. <acronym id="7727f"><blockquote id="7727f"></blockquote></acronym>
         <legend id="7727f"><i id="7727f"></i></legend>
         1. <span id="7727f"><sup id="7727f"></sup></span>
          <track id="7727f"><i id="7727f"></i></track>

          <acronym id="7727f"><blockquote id="7727f"></blockquote></acronym>
          
          

          <legend id="7727f"><li id="7727f"><dfn id="7727f"></dfn></li></legend>

          1. <span id="7727f"></span>
          2. <legend id="7727f"></legend>